0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70 info@mevzuatdergi.com

Belediye Şirketleri Eğitim Konuları

1. GENEL KONULAR

•    Belediye şirketlerinin devlet yapısı içerisindeki yeri nedir?
•    Belediye şirketlerini diğer şirketlerden ayıran özellikler nelerdir?
•    Belediye şirketleri hangi Devlet kurumları tarafından denetlenmektedir?
•    Belediye şirketleri, başka anonim veya limited şirketler kurabilir mi?
•    Belediye şirketlerinin kurulma yöntemleri ve özellik arz eden durumlar nelerdir?
•    Yeni bir belediye şirketinin kurulması için yapılması gereken işlemler nelerdir?
•    Belediyeler hibe yoluyla şirket sahibi olabilirler mi? Bu yöntemle şirket almanın usulü nedir? Hibe yoluyla şirket alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
•    Belediye personel şirketleri başka alanlarda faaliyet gösterebilir mi?
•    Belediye şirketlerinin kamusal yükümlülükleri nelerdir?
•    Belediye şirketlerinde kurumsal yönetim ilkeleri bağlamında neler yapılabilir?
•    Şirket ortağı olarak belediyenin, şirketin ödenmeyen özel ve kamu borçlarından sorumluluğu var mıdır?
•    Yönetim organı üyelerinin, belediye şirketinin ödenmeyen vergi, SGK primi gibi amme alacaklarından dolayı mali sorumluluğu var mıdır?
•    Şirket yöneticilerinin amme alacaklarından kaynaklanan sorumluluktan kurtulması mümkün müdür?
•    Belediyeler ortağı olduğu şirketlere kaynak aktarımı yapabilir mi?
•    Belediye şirketlerinin yöneticileri ve çalışanları Harcırah Kanununa tabi midir?
•    Belediye şirketleri Taşıt Kanununa tabi midir?
•    Belediye şirketleri Bilgi Edinme Kanunu hükümlerine tabi midir?

2. YÖNETİM ORGANI

•    Belediye şirketlerinde yönetim organı üyeliğine seçilebilmek için gereken nitelikler ve şartlar nelerdir?
•    Belediye başkanları, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve encümen üyeleri, belediye şirketlerinde yönetim organına (anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliğine, limited şirketlerde müdürlüğe) seçilebilir mi? 
•    Belediyede görev yapan memurlar ve diğer personel, belediye şirketinin yönetim organında görev alabilir mi?
•    Belediye şirketinde çalışan işçiler, yönetim organı üyeliğine seçilebilir mi?
•    Tüzel kişiler ve özellikle belediyenin kendisi belediye şirketinin yönetim organına seçilebilir mi?
•    Belediye şirketlerinde yönetim organının (yönetim kurulunun/müdürlerin) görev ve yetkileri nelerdir?
•    Yönetim organı üyelerinin azami görev süresi nedir?
•    Belediye şirketlerinin yönetim organı üyeleri her zaman görevden alınabilir mi? Yönetim organı üyelerinin görevden alınma usulü nedir?
•    Belediye şirketlerinde yönetim organı üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılabilir mi? 
•    Mevzuatta huzur hakkına ilişkin asgari ve azami bir tutar öngörülmüş müdür?
•    Belediye yöneticileri ve personeli birden fazla yerden huzur hakkı alabilir mi?
•    Yönetim organı üyelerinin kişisel ve mali hakları ile yükümlülükleri nelerdir?
•    Yönetim organı üyeleri için mali sorumluluk sigortası yaptırılabilir mi?
•    Belediye şirketlerinde yönetim organının karar alma esasları nelerdir? Kararların alınmasında önem arz eden ve dikkat edilmesi gereken hususlar var mıdır?
•    Belediye şirketlerinin yönetim organına seçilenler, görevlerini yerine getirirken nelere dikkat etmelidir?
•    Yönetim organı üyeliğini sona erdiren haller nelerdir?
•    Yönetim organı üyeliğinde boşalma olması halinde ne yapılmalıdır?
•    Yönetim organı üyelerince alınan kararların iptali ne şekilde olur?
•    Belediye şirketlerinde yönetim organının toplantı ve karar nisapları nelerdir?
•    Belediye şirketlerinin temsili nasıl olur? Temsil konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
•    Temsil yetkisi sınırlı olarak üçüncü bir kişiye devredilebilir mi? Yetki devrinde bulunulurken nelere dikkat edilmelidir?

3. HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK

•    Belediye şirketlerinde yönetim organı üyelerinin hukuki sorumluluğu var mıdır? Hukuki sorumluluğun doğabilmesi için hangi unsurların varlığı aranır? Şirketin uğradığı zararlardan kimler sorumludur? 
•    Genel ve özel hukuki sorumluluk halleri nelerdir?
•    Kimler yönetim organı üyeleri hakkında hukuki sorumluluk davası açabilir?
•    Hukuki sorumluluğu ortadan kaldıran nedenler nelerdir? İbra ve zamanaşımı hangi hallerde ve ne şekilde sorumluluğu sona erdirir?
•    Belediye şirketlerinin ve bu şirketlerin yöneticilerinin Türk Ticaret Kanunundan kaynaklanan cezai sorumlulukları nelerdir?
•    TTK kapsamında belediye şirketlerine hangi idari para cezaları verilebilir?
•    Belediye şirketlerinin yöneticileri ve çalışanları kamu görevlisi gibi cezalandırılır mı?
•    Şirket yöneticilerinin Türk Ceza Kanunu kapsamında yargılanabileceği; güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, hileli iflas, taksirli iflas, özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma gibi suçlarla ilgili özellikli durumlar nelerdir?
•    Belediye şirketlerinin yöneticileri ve çalışanları, ceza soruşturması bakımından 4483 sayılı Kanun hükümlerine tabi midir?
•    Belediye şirketlerinin yöneticileri ve çalışanları, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tabi midir?

4. GENEL KURUL

•    Genel kurulun görev ve yetkileri nelerdir? Genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri var mıdır? 
•    Belediye şirketlerinde genel kurul hangi sıklıkta ve ne şekilde toplanır? Tek ortaklı belediye şirketlerinde genel kurul toplantıları ne şekilde yapılır?
•    Genel kurulu kimler toplantıya çağırabilir? Genel kurulun çağrılı ve çağrısız yapılmasının sonuçları nelerdir?
•    Genel kurul toplantısının süresinde yapılmamasının sonuçları neler olabilir?
•    Genel kurul toplantı tutanağında yer alması gereken zorunlu unsurlar nelerdir?
•    Belediye şirketlerinde genel kurulun toplantı ve karar nisapları nelerdir?
•    Genel kurul toplantıları yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
•    Genel kurul iç yönergesi nasıl hazırlanır?
•    Genel kurulca alınan tüm kararların ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi zorunlu mudur?
•    Belediye şirketlerinin genel kurul toplantısına Bakanlık temsilcisinin (komiserinin) katılması zorunlu mudur?
•    Ticaret Bakanlığının 15 Mayıs 20019 tarihli Genelgesinin genel kurullara etkisi nedir?
•    Genel kurul kararları ne şekilde ve kimler tarafından iptal ettirilebilir?

5. ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE SERMAYE ARTIRIMI

•    Belediye şirketlerinde ana sözleşmenin değiştirilme usulü nedir? Ana sözleşme değişikliği yapılırken nelere dikkat edilmelidir?
•    Ana sözleşme değişikliğinde belediye meclisinin karar alması şart mıdır?
•    Belediye şirketleri ana sözleşmelerinde yer almayan alanlarda faaliyet gösterebilir mi?
•    Sermaye artırımı için yapılması gereken işlemler nelerdir? Sermaye artırımında Cumhurbaşkanından izin alınması gerekli midir? Sermaye artırımı için ön koşullar var mıdır?
•    Belediye şirketlerinde sermaye artırımını gerektiren sebepler neler olabilir? Sermaye artırımına yetkili organ hangisidir?
•    Sermaye artırım türleri nelerdir? Belediye şirketlerinde iç ve dış kaynaklardan sermaye artırımı nasıl yapılır? Belediye şirketleri kayıtlı sermaye sistemine geçebilirler mi?  
•    Sermayenin artırılması işlemlerine aykırılığın sonuçları nelerdir? Belediye şirketleri sermaye artırımından dönebilir mi? Sermaye artırım kararının iptali veya butlanı nasıl olur?

6. TİCARET BAKANLIĞI DENETİMİ

•    68. Ticaret Bakanlığının belediye şirketleri üzerindeki denetim yetkisi ve bu yetkinin sınırları nedir? Ticaret Bakanlığının denetimine konu işlemler nelerdir?
•    Denetlenen belediye şirketlerinin yükümlülükleri nelerdir?
•    Denetim sonucu hangi raporlar düzenlenebilir? Şirkete tebliğ edilen denetim sonuçlarına itiraz mümkün müdür?

7. MALİ KONULAR

•    Belediye şirketleri belediyeye borç verebilir mi?
•    Belediye, ortağı olduğu şirketlere borç verebilir mi?
•    Belediye şirketlerinin kâr dağıtımı yapması gerekli midir? Kâr dağıtımının usul ve esasları nelerdir?
•    Belediye şirketleri Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümlerine tabi midir?
•    Belediye şirketlerince tutulması gereken ticari defterler nelerdir? Ticari defterlere ilişkin yapılması gereken işlemler nelerdir? Hangi belediye şirketleri, e-defter ve e-fatura tutmakla yükümlüdür?
•    Belediye şirketleri, hangi şartları sağlamaları halinde bağımsız denetime tabidir?
•    Belediye şirketleri geçmiş yıla ait faaliyet raporunu nasıl düzenlemelidir?
•    Şirket sermayenin karşılıksız kalması halinde yapılması gereken işlemler nelerdir? Bunun sonucunda şirket iflasa gidebilir mi? Belediye şirketleri konkordato talep edebilir mi?
•    Belediye şirketlerine ait mali verilerin KBS’ye (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine) girilmesi zorunlu mudur?
•    Belediye şirketlerinin yılsonu ve yılbaşı itibariyle yapması gereken işlemler nelerdir?
•    Belediye şirketlerinin alacakları amme alacağı mıdır?
•    Belediye şirketleri İller Bankasından kredi kullanabilir mi?
•    Belediye şirketleri bankalarla banka promosyon sözleşmesi yapabilir mi?

8. DİĞER HUSUSLAR

•    Anonim şirket şeklinde kurulan belediye şirketlerine ilişkin özellikli durumlar nelerdir? Limited şirket şeklinde kurulan belediye şirketlerine ilişkin özellikli durumlar nelerdir?
•    Belediye şirketlerinin özel hukuk hükümlerine tabi olması ne anlama gelmektedir?
•    Belediye şirketleri internet sitesi kurmakla yükümlü müdür?
•    Belediye şirketleri sözleşmeli avukat bulundurmakla yükümlü müdür? Avukat bulundurmamanın yaptırımı nedir?
•    Belediye şirketlerinin tacir olmasının hüküm ve sonuçları nelerdir? Belediye şirketleri basiretli bir tacir gibi davranmakla yükümlü müdür?
•    Belediye şirketlerinde imtiyazlı pay ihdas edilebilir mi?
•    Belediye şirketleri kendi işçileri için yardım sandığı kurabilir mi? 
 

Bize Ulaşın :
0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70
info@mevzuatdergi.com
İdari ve Mali Mevzuat Yay. İnş. Eğt. Dan. Org. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Adres: Zübeyde Hanım Mah. Sarma Cad. No: 11/1 Altındağ/ANKARA