0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70 info@mevzuatdergi.com

Belediyelerde Yapılması Gereken Eğitimler


BELEDİYE MEVZUATI EĞİTİMİ KONU BAŞLIKLARI
• 5393 sayılı Belediye Kanunu 
• 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
• Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler
• Belediye Kanunu ile Belediye Başkanına Verilen Görev, Yetki ve Sorumluluklar
• Belediye Başkanına Diğer Kanun ve İlgili Mevzuatlar ile Verilen Görev, Yetki ve Sorumluluklar
• Belediye Başkanının Belediye Şirketleri Açısından Görev, Yetki ve Sorumlulukları
• Meclis Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
• Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonrası İlk ve Takip Eden Meclis Toplantıları
• Belediye Encümeni ve İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması, Toplantı Usulleri, Çalışmaları, Çalışma Süreleri ve Huzur Hakkı Ücretleri
• Belediye Başkanı ve Belediye Encümenin Ceza Yetkileri
• Resmi Bayramlarda Belediye Başkanı ve Diğer Belediye Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları
• Belediyelerde İç ve Dış Denetim 
• Belediye ve Bağlı Kuruluşların Borçlanmaları 
• Tören, Temsil ve Ağırlama Giderleri 

PERSONEL/ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
• Müdür Atama ve Yer Değiştirme İşlemlerinde Yapılan Hatalar   
• Belediye Başkanı, Özlük ve Sosyal Hakları
• Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Seçilenlerin Mal Bildirimleri
• Büyükşehir Belediyelerinde Genel Sekreter, ve Yardımcıları ile Danışmanlar ve Diğer Belediyelerde Belediye Başkan Yrd. İstihdamı
• İstisnai Memurluklar ve Belediyeler
• Görevi Sona Eren Emekli Sandığına Tabi Belediye Başkanlarının İlgi Devamı
• Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterleri ve Genel Sekreter Yrd. ile Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği
• Belediye Başkan Yrd. ve Belediye Meclis Üyelerinin Sosyal Güvenliği
• Kamu Görevlilerinin Yargılanması ve Soruşturma İzni 
• Belediye Şirketlerine İşçi Alım Usul ve Esasları
• Belediye Şirketlerinde İşçi Çıkartılmasında Yapılan Hatalar 

İHALE MEVZUATI EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
A)    4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 
B)    4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
C)    2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
•    4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu,  4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının Gerekçesi, Amaç ve Kapsamı, İstisnaları, Önemli Maddeleri
•    4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale temel ilkeleri
•    İhalelerde Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
•    Kamu İhale Kurumu’nun Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Özellikleri
•    İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler ve Önemli Hususlar
•    Teknik personellere yönelik İhale Esasları
•    İdari şartname, sözleşme tasarısı, onay belgesi hazırlanması temel ilkeleri
•    İhale işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
•    4734/4735/2886 Sayılı Kanunlar Kapsamında Mal ve Hizmet Alım/Satımları
•    4734/4735/2886 sayılı Kanunlar Kapsamında Yapım İşleri/Kat karşılığı inşaatlar
•    Mal ve Hizmet Alım İhaleleri ile Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümleri
•    4734/ 4735/ 2886 sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
•    4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3B İstisna Maddesi Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları
•    3B İstisna Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Genel İlkeleri
•    Dış tedarik Yönergesi Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları
•    İç Tedarik Yönergesi Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları
•    Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Uygulamaları
•    EKAP’ a Giriş ve Kullanıcı İşlemleri
•    EKAP Kullanıcı Yetkileri
•    EKAP’ ta İhale İşlem Aşamaları
•    Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Geçiş
•    Kamu Satın alma Platformu (KSP) ve Elektronik Kamu Alımları Platformunun Karşılaştırılması
•    İhaleye Katılabilme Kuralları
•    İhale Süresi, Usulleri ve Uygulaması
•    Ön Yeterlik İlanı ve İhale Dokümanları
•    Yaklaşık Maliyet Hazırlama
•    Teklif ve Başvuruların Sunulması
•    Tekliflerin ve Başvuruların Değerlendirilmesi
•    Mal ve Hizmet Alım İhaleleri ile Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
•    Danışmanlık Hizmet İhaleleri Özel Hükümleri
•    İdareye Şikayet Başvurusu
•    KİK ve İhale Makamı Kuruma Şikayet İncelemeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü
•    Yasak Fiil ve Davranışlar
•    İhaleye Fesat Karıştırma
•    Sözleşme süreci
•    Sözleşmenin uygulanması
•    Fiyat Farkı, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
•    Teminat çeşitleri
•    Sözleşme değişiklileri
•    Sözleşme artırımı, Süre uzatımı
BELEDİYELERİN DENETİMİ
•    Denetim Biriminin Konumuna Göre Denetim Türleri
•    İç Denetim 
•    Dış Denetim
•    Bağımsız Dış Denetim
•    Kamusal Dış Denetim
•    Yüksek Denetim
•    5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa Göre Denetim
•    İç Denetim ve İç Denetçilik
•    Belediyelerde İç Denetim Faaliyetinin Amacı 
•    İç Denetçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları
•    Dış Denetim
•    Belediyelerde Dış Denetimin Amacı
•    İç Yönetsel Denetim
•    Belediye Müfettişlerinin Görev Yetki ve Sorumlulukları
•    Dış Yönetsel Denetim
•    Maliye ve İçişleri Bakanlıklarınca Yapılacak Denetimler
•    Belediyelerde Meclis Denetimi
•    Denetim Komisyonu
•    Belediye Meclisinin Diğer Denetim Yetkileri
•    Belediyelerde Risk Denetimi
•    MakroMikro Risk Analizi
BELEDİYENİN GELİR VE GİDERLERİ EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI
•    Belediyenin Gelirleri
•    Belediyelerin Tahsil Edeceği Vergi Resim ve Harçlar (Öz Gelirler)
•    İlan ve Reklam Vergisi
•    Eğlence Vergisi
•    Haberleşme Vergisi
•    Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi  
•    Yangın Sigortası Vergisi
•    Çevre Temizlik Vergisi 
•    İşgal Harcı
•    Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı
•    Kaynak Suları Harcı
•    Tellallık Harcı
•    Hayvan Kesimi Muayene Ve Denetleme Harcı
•    Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı
•    Bina İnşaat Harcı
•    Kayıt ve Suret Harcı
•    İmar İle İlgili Harçlar
•    İşyeri Açma İzni Harcı
•    Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı
•    Sağlık Belgesi Harcı
•    Çeşitli Harçlara Ait Tarifeler:
•    Yol Harcamalarına Katılma Payı
•    Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı
•    Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı
•    Müze Giriş Ücretleri İle Madenlerden Belediyelere Verilecek Pay
•    Harcamalara Katılma Payları
•    Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar ve Devlet Yardımları
•    Olağanüstü Gelirler
•    Belediyelerin Ürettikleri Mal ve Hizmetlerin Tarifesi
•    Belediyenin Giderleri
•    Belediye Gelir ve Giderleri İle İlgili Çeşitli Veriler

BELEDİYELERDE İÇ KONTROL ve ÖN MALİ KONTROL
•     İç Kontrolün Tanımı ve Amacı
•     İç Kontrolün Amacı Standartları ve Temel İlkeleri
•     İç Kontrolün Unsurları ve Genel Koşulları
•     İç Kontrole İlişkin Yetki ve Sorumluluklar
•     Ön Mali Kontrol
•     Ön Mali Kontrolün Kapsamı Niteliği ve Süreci
•     Kanun tasarılarının mali yükünün hesaplanması
•     Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları 
•     Ödenek gönderme belgeleri
•     Ödenek aktarma işlemleri
•     Kadro dağılım cetvelleri
•     Seyahat kartı listeleri
•     Seyyar görev tazminatı cetvelleri
•     Geçici işçi pozisyonları
•     Yan ödeme cetvelleri
•     Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri
•     Yurt dışı kira katkısı
•     Ön Mali Kontrol Yetkisi ve Usulü

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI VERİLMESİ
•     Sıhhi Müesseseler 
•     Gayri Sıhhi Müesseseler
•     Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri 
•     Hafta Tatili Ruhsatları 

BELEDİYELERDE STRATEJİK PLANLAMA
•     Stratejik Planlama ve Yasal Dayanağı
•     Stratejik Plan Çalışma Süreci
•     Belediyelerde Stratejik Planlama Süreci
•     Performans Programı
•     Faaliyet Raporu ve Hazırlanması

BELEDİYE ZABITASI, İTFAİYE VE ACİL DURUM PLÂNLAMASI
•     Belediye Zabıtası
•     Belediye Zabıtasının Görevleri
•     Belediye Zabıtasının Yetkileri
•     Belediye Zabıtasının Sorumluluğu
•     Zabıta Memurluğuna Atanma Şartları
•     Zabıta Personelinin Görevde Yükselme Şartları ve Süreci
•     Belediye Zabıtası Kılık ve Kıyafeti
•     Belediye Zabıtasına İlişkin Diğer Hususlar
•     İtfaiye Teşkilatı ve Görevleri
•     İtfaiye Teşkilatının Görevleri
•     İtfaiye Teşkilatı ve Atanma
•     Naklen Geçiş
•     Görevde Yükselme Şartları ve Süreci
•     Çalışma Süresi, Ücret Tespiti ve Diğer Görevler
•     Acil Durum Plânlaması

Diğer Eğitim Konu Başlıkları

•     BELEDİYE BÜTÇESİ
•     BORÇLANMA VE İKTİSADÎ GİRİŞİMLER
•     BELEDİYELERDE KAMULAŞTIRMA İŞ ve İŞLEMLERİ
•     BELEDİYELERDE İMAR İŞLERİ
•     KENTSEL DÖNÜŞÜM ve GELİŞİM ALANI
•     DİĞER KURULUŞLARLA İLİŞKİLER VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER ile DÜZENLEMELER
•     KENT KONSEYİ
•     BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM
•     BELEDİYE HARCAMALARINDA MEVCUT OLMASI GEREKEN BELGELER
•     KABAHATLER KANUNU ve BELEDİYE TARAFINDAN VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

•     BELEDİYELERDE 4483 SAYILI MEMURLAR ve DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASI ve DİĞER KANUNLAR ÇERÇEVESİNDE DİSİPLİN İŞLEMLERİ
•     İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK MEZVUATI EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI
•     SU ve KANALİZASYON İDARELERİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI
•     KATI ATIK EĞİTİM ve DANIŞMANLIĞI
•     RESMİ YAZIŞMA KURALLARI ve ARŞİV MEVZUATI ile İLGİLİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
•     KAMU ZARARI ile İLGİLİ EĞİTİM ve DANIŞMANLIK
•     KİŞİSEL GELİŞİM ve MOTİVASYON EĞİTİMİ

Bize Ulaşın :
0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70
info@mevzuatdergi.com
İdari ve Mali Mevzuat Yay. İnş. Eğt. Dan. Org. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Adres: Zübeyde Hanım Mah. Sarma Cad. No: 11/1 Altındağ/ANKARA