0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70 info@mevzuatdergi.com

Makaleler - İhale Mevzuatı

Halûk NALÇAKAR - Belediyelerin Danışmanlık "Hizmet Alımı" Yapıp Yapmayacakları (2024 - Nisan - Mayıs - Haziran )
Halûk NALÇAKAR - İhale İşlemlerinde Görev Alan Personellerin Mali Sorumluluğu (2024 - Nisan - Mayıs - Haziran )
Halûk NALÇAKAR - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Geçici 7'nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar (2024 - Ocak - Şubat - Mart)
Halûk NALÇAKAR - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Uygulamaya Yönelik Önemli Hususları      (2023 - Ekim-Kasım-Aralık)
Feyat DEMİR - Doğrudan Temin'de Yenilikler     (2023 - Ekim-Kasım-Aralık)
Av. Atilla İNAN - İhale Dökümanında Hüküm Olmadığı Halde Sadece Teknik Şartnamede Hükmün Olması Durumu      (2023 - Ekim-Kasım-Aralık)
Halûk NALÇAKAR - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Uygulamaya Yönelik Önemli Hususları (2023 - Temmuz - Ağustos - Eylül)
Halûk NALÇAKAR - Sorular ve Cevaplarla Doğrudan Temin (2023 - Nisan – Mayıs – Haziran )
Halûk NALÇAKAR - Son Yapılan Değişiklikler Işığında İhale İlan Süreleri (2023 - Nisan – Mayıs – Haziran )
Halûk NALÇAKAR - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılarak Kiraya Verilen Belediye Taşınmazları Üzerinde Kiracı Tarafından Yapılan Yapılara Alınan "Yapı Kayıt Belgeleri"ne İstinaden, Kiracılarca Yapılan Talep Üzerine Belediye Taşınmazlarının Satışlarının Yapılması Mümkün müdür? (2023 - OCAK - ŞUBAT - MART)
Mustafa YAVUZ - Belediye Şirketlerinin Belediyeler Tarafından Yapılan İhalelere Katılabilme Şartları (2022 - Ekim-Kasım-Aralık 2022)
Feyat DEMİR - Geçici Teminatın % 3'ü Aşan Kısmının Gelir Kaydedilmesi Hakkında (2022 - Ekim-Kasım-Aralık 2022)
Halûk NALÇAKAR - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/c Maddesinin, 2886 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İhaleler Neticesinde İmzalanan Sözleşmelere  Uygulanıp Uygulanmayacağı? (2022 - Ekim-Kasım-Aralık 2022)
Av. Atilla İNAN - Alt Yüklenici İş Deneyim Hakkı ve Sözleşme Bedelinin En Az % 81 Altında Gerçekleşme Şartı (2022 - Nisan - Mayıs 2022)
Osman KILIÇ - 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Kapsamında Artırımlı ve Ek Fiyat Farkı Hesabı ile Sözleşmenin Feshi (2022 - Nisan - Mayıs 2022)
Av. Atilla İNAN - Hakedişlerle İlgili İhtirazi Kaydın Danıştay'da İptali (2022 - Ocak-Şubat-Mart)
Halûk NALÇAKAR - Belediyelerce "Genel Denetim" Amaçlı Hizmet Alımı Yapılıp Yapılamayacağı (2022 - Ocak-Şubat-Mart)
Halûk NALÇAKAR - Belediyelerin Danışmanlık "Hizmet Alımı" Yapıp Yapamayacakları (2022 - Ocak-Şubat-Mart)
Halûk NALÇAKAR - 30 Eylül 2020 Tarihinde Kamu İhale Mevzuatında Neler Değişti? (2020 - Ekim-Kasım)
Fatma ALBAYRAK - Emsal Kamu İhale Kurulu ve Yargı Kararları Çerçevesinde Güncel İhale Sorunları (2021 - Ekim)
Av. Atilla İNAN - İhale Hukukunda Aritmatik Hataların Değerlendirilmesi (2020 - Aralık)
Av. Atilla İNAN - Zorunlu Nedenlerle Tasviye Edilen Yapım İşlerinde Sözleşme Bedelinin % 80'i Altında Tamamlanan İşler (2021 - Mart -Nisan)
Halûk NALÇAKAR - Yargıtay Kararları Çerçevesinde Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçunun Kamu Alımları Açısından İncelenmesi (2021 - Mart -Nisan)
Halûk NALÇAKAR - Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan Alımlarda Hangi Durumlarda İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Oluşur? (2021 - Mart -Nisan)
Av. Atilla İNAN - Covid-19 Nedeniyle Zarara Uğrayacak Yüklenicilerin Zarardan Kurtulmaları Mümkün mü? (2021 - Mayıs - Haziran)
Erkan ÖZDEMİR - Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği Durumlarda Asgari Oranı Aşan Kısmın İdade Edilip Edilmeyeceği (2021 - Mayıs - Haziran)
Caner YURTTAKAL - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununu'nun 3'üncü Maddesinin (g) Bendinin Uygulamasına İlişkin Genel Değerlendirme (2021 - Mayıs - Haziran)
Caner YURTTAKAL - Türkiye'de Elektronik İhalenin Kamu Alımlarına Etkisi Üzerine Genel Değerlendirme (2021 - Temmuz - Ağustos)
Halûk NALÇAKAR - İhale Aşamasında Alt Yükleniciye Yaptırılacak İşlerin Sözleşme Bedelinin %30'unu Geçecek Şekilde Beyan Edilmesi Değerlendirme Dışı Bırakılmayı Gerektirir mi? (2021 - Eylül)
Halûk NALÇAKAR - Kamu İhale Genel Tebliği'nde Yapılan Değişiklikler (2020 - Ekim-Kasım)
Atila Dinç - Uygulama Örnekleriyle 2886 Devlet İhale Kanununa Göre Taşınmaz Satışı* (2886 Sayılı D.İ.K 35/c ve 45.Madde Açık Teklif Usulü) (2021 - Ocak - Şubat)
Atila TÜRKYILMAZ - Kamu İhalelerinde Yasaklama Kararları Verilebilmesi İçin Öngörülen Sürenin Hesaplanması Konusunda Son Danıştay İçtihatları (2016 - Kasım)
Murat ARAPGİRLİ - İhalelerde Sözleşme Türünün Belirlenmesi (2016 - Kasım)
Mustafa BAŞYİĞİT - Yeni Birim Fiyat Hazırlama Zorunluluğu (2016 - Ocak)
Av. Atilla İNAN - Yeni Birim Fiyat Hazırlama Zorunluluğu (2016 - Ocak)
Halûk NALÇAKAR - Atıksu Arıtma Tesislerinin; Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi ve Atıksu Bedelinin Paylaşılması Esasına Dayalı Olarak 2886 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılması (2016 - Ocak)
Erkan ÖZDEMİR - Yapım İşleri İhalelerinde Mezuniyet Belgelerinin Kullanımı (2016 - Şubat)
Cengiz DİŞLİ - Pazarlık İhalelerinde Üç Teklif Alma Zorunluluğu (2016 - Şubat)
Dr. Bülent BÜBER - Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri: Giriş ve Genel Çerçeve (2016 - Mart)
Penah Serkan AYHAN - Asgari Ücretteki Artışın Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımlarında Yansıtılması (Kamu İhale Kurulu Kararı İncelemesi) (2016 - Nisan)
Halûk NALÇAKAR - Bir Firmanın Kendi Ortaklık Payı Olduğu Başka Bir Firmayı Alt Yüklenici Olarak Sunması ve İdarece Uygun Görülmesi Durumunda Bu Firmanın Alt Yüklenici Olarak Kullanılması Mümkün müdür? (2016 - Nisan)
Yusuf USLU - Yazılım İhalelerinin Kamu İhale Kurulu Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi (2016 - Nisan)
Halûk NALÇAKAR - 2918 Sayılı Kanunun Ek 16. Maddesine İstinaden Belediyelerce “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Kurulumu”nun 2886 Sayılı Yasa Kapsamında Gelir Paylaşımı Yöntemiyle Yaptırılması (2016 - Mayıs)
Av. Atilla İNAN - \"Kamu İhale Sözleşmelerinin Akde Uygun Gerçekleştirilmemesi Nedeniyle Feshedilebilmesi İçin Süre Koşulu \" (2016 - Haziran)
M. Cemal ÖZYARDIMCI - İhale İşlemlerinin EKAP Üzerinden Yürütülmesi (2016 - Haziran)
Cengiz DİŞLİ - Kamu İhalelerinde Karşılaşılan Giyim Bedeli Sorunu (2016 - Haziran)
Murat ARAPGİRLİ - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Çerçevesinde Teminatlar (2016 - Ağustos)
Doç. Dr. Duran BÜLBÜL - \"Kamu İhale Kanunu’nda İtiraz Sürecinin Kamu Yatırımları Üzerine Etkisi\" (2016 - Ağustos)
Halûk NALÇAKAR - Memurlar Ayrıldıkları Kurumun İhalesine İstekli veya Aday Sıfatıyla Katılabilirler mi? (2016 - Eylül)
Erkan ÖZDEMİR - Kamu Görevlerinden Ayrılanlar ve Milletvekillerinin Kamu İhalelerine Katılımı (2016 - Eylül)
Halûk NALÇAKAR - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun Gereğince Yapılacak İhale İlanları (2013 - Kasım)
Kamu İhale Sözleşmelerinde İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmına İsabet Eden Tutarın Hak Edişten Kesilmesine İlişkin Danıştay ve Sayıştay’ın Konuya Yaklaşımları (2013 - Kasım)
Av. Atilla İNAN - İhale Başvuru ve İşlemlerini Takiple Görevlendirilen Vekillerin Yasaklı Olmalarının İhale Dışı Bırakma Nedeni Sayıyıp Sayılmayacağı (2013 - Kasım)
Yusuf USLU - Tıbbi Cihaz Alımlarında Teknik Şartname, Katalog, Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı ve Demonstrasyon Üzerinden Yapılan Değerlendirme (2013 - Kasım)
Murat ARAPGİRLİ - İhalelerde Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması (2013 - Kasım)
Ömer Tuğrul ZOR - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 11’inci Maddesi Çevresinde Hısımlık (2013 - Aralık)
Murat ARAPGİRLİ - Hizmet Alımlarında Sürelere İlişkin Hususlar (2013 - Aralık)
Yusuf USLU - İtirazen Şikayet Başvurusu Sisteminin Kötüye Kullanılması ve Başvuru Teminatı Müessesesi (2013 - Aralık)
Halûk NALÇAKAR - Teklif Zarfında, Bir Tanesi Dolu, Diğerlerinde de Tutar Yazılmayan Birden Fazla Teklif Mektubu Bulunması Halinde Nasıl Bir Hukuki Durum Oluşur? (2013 - Aralık)
Hizmet İhalelerinde Engelli İşçi İstihdam Edilmesi Durumunda Fiyat Farkı Hesaplanması (2013 - Aralık)
Mahmut ÇOLAK - İhale Konusu İşlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimi (2014 - Şubat)
Emin BARDAKÇI - Şirket Bölünmelerinin Yeterlilik Kriterlerine, Yasaklılık Durumuna ve Sözleşmenin Devrine Etkisi (2014 - Şubat)
Erkan ÖZDEMİR - Çerçeve Anlaşma İhaleleri Mevzuatındaki Değişikliklerin Değerlendirilmesi (2014 - Şubat)
Serdar GÜNBAY - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre Yapılan İhaleler Bakımından Teknik Şartnameler Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar (2014 - Şubat)
Murat ARAPGİRLİ - Hizmet Alımlarında Hakedişlerin Düzenlenmesi ve Ödenmesi (2014 - Şubat)
Murat ARAPGİRLİ - Hizmet Alımlarında Hakedişlerin Düzenlenmesi ve Ödenmesi Komisyonları (2014 - Şubat)
Erdoğan DEDEOĞLU - Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Göre İş ve İşyerinin Sigortalanması (2014 - Şubat)
Halûk NALÇAKAR - Anayasa Mahkemesinin Kararı ile 4734 Sayılı Kanunun 62/H Fıkrasında Yapılan İptal ve Sonuçları (2014 - Şubat)
Dr. Bülent BÜBER - Kamu İhale Kanuna Tabi İdarelerin Birbirlerinden Yapacakları Alımlar (2014 - Şubat)
Hizmet İhalelerine Emekli İşçi Çalıştırılmasının Kamu Zararı Açısından Değerlendirilmesi (2014 - Şubat)
Dr. Bülent BÜBER - Petrol ve LPG Ürünleri ile Madeni Yağ Alımlarında Dikkat Edilecek Hususlar (2014 - Mart)
Halûk NALÇAKAR - Hizmet İhalesi Olarak Çıkılan Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşine Ait İş Deneyim Belgesi, Yapım İhalelerinde Kullanılabilir mi? (2014 - Mart)
Tüm Yönleriyle Yapım İşi İhalelerinde İş Denetleme Belgeleri (2014 - Mart)
Ömer KÖSE - Kamu Mal Alımlarında Muayene İşemleri (2014 - Mart)
Murat ARAPGİRLİ - İhalelerde Temel İhale Usullerinden Biri Olarak Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (2014 - Mayıs)
Av. Atilla İNAN - Kamu İhale Kurumuna İtirazen Başvuru Bedellerinde Aşırı Artışlar ve Mahkeme Masrafları (2014 - Mayıs)
Erdoğan DEDEOĞLU - Kamu İhale Kanunu’nda Mimarlar Aleyhine Olan Bir Düzenlemeye Anayasa Mahkemesi Kararı ile Son Verildi (2014 - Mayıs)
Erkan ÖZDEMİR - Kamu Sosyal Tesislerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Karşısındaki Durumu (2014 - Haziran)
Halûk NALÇAKAR - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Gereğince Yapılan İhalelerde, İhalelere Katılmaktan Geçici Yasaklamaya Getirilen İstisna (2014 - Haziran)
Serdar GÜNBAY - Haklarında Kamu Davası Açılmasına Karar Verilenler Bakımından Kamu İhale Kurumu’nun Görev ve Yetkileri ile İdarelerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (2014 - Haziran)
Murat ARAPGİRLİ - Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Değerlendirilmesi (2014 - Temmuz)
Dr. Bülent BÜBER - Görevde Yükselme Yazılı Sınav Hizmeti Alımları (2014 - Temmuz)
Halûk NALÇAKAR - 6360 Sayılı Kanunun Kapsamında Büyükşehir İlçe Belediyelerine Bağlanan Köylerin, Köy Statüsünde İken Yapmış Oldukları Taşınmazların Kiraya Verilmesi ve Satış İşlemleri Hakkında Bir Hatırlatma! (2014 - Ağustos)
Murat ARAPGİRLİ - Hizmet Alımı İhalelerinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi (2014 - Ağustos)
Erdoğan DEDEOĞLU - Kamu İhale Kanununa Göre Alınan Teminatlar ve Bu Teminatların İadesi (2014 - Ağustos)
Dr. Bülent BÜBER - Düzenlemeler ve Uyuşmazlık Kararları Çerçevesinde Mal Alımı İhalelerinde Kalite Belgeleri (2014 - Ağustos)
Yusuf USLU - İstenilmesi Mevzuata Aykırı Olan Belgeye İhale Dokümanında Yer Verilmesi Durumunda Teklif Değerlendirmesi Nasıl Yapılmalıdır? (2014 - Ağustos)
Av. Atilla İNAN - Anayasa Mahkemesi Kararının Yürürlüğe Girmesinden Sonra Bir Şirkette % 50’şer Payla Ortak Olan Mühendislerin Durumu (2014 - Eylül)
Murat ARAPGİRLİ - 6552 Sayılı Kanun ile 4734 Sayılı İhale Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi (2014 - Eylül)
Erkan ÖZDEMİR - Avrupa Birliğinde Kamu Alımlarına Yönelik Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin Düzenlemeler (2014 - Ekim)
Halûk NALÇAKAR - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 21/B Bendinin Uygulanma Esasları (2014 - Ekim)
Serdar GÜNBAY - Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Teklifler Bakımından Köklü Mevzuat Değişikliği (2014 - Ekim)
Erdoğan DEDEOĞLU - İhtiyaçların Doğrudan Temin ile Karşılanması Durumunda Kamu İdareleri ile İstekliler Arasında Sözleşme Yapılması Gerekli Midir? (2014 - Ekim)
Murat ARAPGİRLİ - Danışmanlık Hizmetlerinin Doğrudan Temin ile Alınmasına İlişkin Hususlar (2014 - Ekim)
Serdar GÜNBAY - Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklifler Bakımından Köklü ve Mevzuat Değişikliği (2014 - Kasım)
Murat ARAPGİRLİ - Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun İş Artışı ve Eksilişi Bakımından Karşılaştırılması (2014 - Kasım)
Dr. Eren TOPRAK - Malzemeli Yemek Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Açıklanması ve Değerlendirilmesi (2014 - Kasım)
Emin BARDAKÇI - Doğrudan Temin Yöntemiyle Gerçekleşen Alımlarda Yapılan Usulsüzlükler; İhaleye Fesat Karıştırma Suçunu Oluşturur mu? (2014 - Kasım)
Av. Atilla İNAN - Yeni Kurulan Büyükşehir Belediye Kapsamında Kapatılan İl Özel İdareleri Hakkında Açılacak Yapım İşi Davalarında Tarafın Belirlenmesi (2014 - Aralık)
Ömer Tuğrul ZOR - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yeni Bir Müessese Olarak Ortak İhale (2014 - Aralık)
Halûk NALÇAKAR - 4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarında 6518 ve 6552 Sayılı Kanunlar ile Yapılan Değişiklikler (2014 - Aralık)
Can GÜRKAN - Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılamayacak İşler (2014 - Aralık)
Cengiz DİŞLİ - Kamu İhalelerinde Kıdem Tazminatı (2015 - Ocak)
Serdar GÜNBAY - Limited Şirketlerde, Hakkında Kamu Davası Açılan Ortakların Hisselerini Devretmesi Halinde Şirketin Durumu (2015 - Ocak)
Murat ARAPGİRLİ - Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Değerlendirilmesi Bakımından İşçilik Ücretleri (2015 - Ocak)
Erkan ÖZDEMİR - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Gerçekleştirilen İhalelerde Ön Mali Kontrol Süreci (2015 - Şubat)
Cengiz DİŞLİ - Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhalelerinin Usul ve Esasları (2015 - Şubat)
Murat ARAPGİRLİ - Hizmet Alımı İhalelerinde Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi (2015 - Şubat)
Serdar GÜNBAY - Kamu İhale Mevzuatı Bakımından Ortak Girişimin Taraflarının Ayrıca İş Ortaklığı Olması Durumu (2015 - Mart)
Oğuzhan HOP - Kamu İhale Mevzuatı Kapsamında Yapım İşlerinde Tüm Yönleriyle İş Artışı (2015 - Mart)
Av. Atilla İNAN - Yapı İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgelerindeki Bilgi Eksikliklerinin Giderilmesi (2015 - Mart)
Halûk NALÇAKAR - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelerde İhale Komisyonlarının Kurulması ve Çalışma Usul ve Esasları (2015 - Mart)
Erdoğan DEDEOĞLU - Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Uygulanacak Yaptırımlar (2015 - Mart)
Ömer KÖSE - Hizmet Alımı İhalelerinde Asgari İşçilik Maliyetinin Altında İşçilik Bedeli Sunan İsteklilerin Teklifleri Kabul Edilir mi? (2015 - Nisan)
Cengiz DİŞLİ - Doğrudan Temin Yöntemi ile Yapılan Alımlarda Marka Belirtilebilir mi? (2015 - Nisan)
Erkan ÖZDEMİR - Kamu İhale Sözleşmelerinin İfasında Ortak Girişim Ortaklarının Sorumluluğu (2015 - Nisan)
Halûk NALÇAKAR - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 20. Maddesinin 3. Fıkrasının Son Cümlesinde Yer Alan “İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.” Hükmü ile İlgili Bir Açıklama (2015 - Nisan)
Halûk NALÇAKAR - 2918 Sayılı Kanunun Ek 16. Maddesine İstinaden “Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri-Trafik Elektronik Denetleme Sistemi Kurulumu” Projeleri İle İlgili Bir Saptama (2015 - Mayıs)
Erdoğan DEDEOĞLU - Kamu İhale Kanununa Yeni Bir İstisna Daha Eklendi (2015 - Haziran)
Halûk NALÇAKAR - İhaleye Teklif Veren İstekli Sayısının 1’den Fazla Olması Ancak, Geçerli Teklif Sayısının Sadece 1 Olması Durumunda ne Yapılacaktır? (2015 - Haziran)
Av. Atilla İNAN - Noter Onayı Bulunmayan Yapım Sözleşmeleri Hakkında Son Danıştay Kararı (2015 - Temmuz)
Erkan ÖZDEMİR - 4734 Say Kamu İhale Kanununa Göre Gerçekleştirilen İhalelerin İptaline Karşı Başvuru Yolları (2015 - Temmuz)
Dr. Bülent BÜBER - Kamu İhalelerinde Yeterlik Kriteri Olarak İmalat Yeterlik Belgesi (2015 - Temmuz)
Halûk NALÇAKAR - 2886 Sayılı Kanun Gereğince Yapılan İhalelere Katılamayacak Olanlar (2015 - Temmuz)
Erkan ÖZDEMİR - Doğrudan Temin Usulü ile Gerçekleştirilen Alımlarda İhaleye Fesat Karıştırma Suçu Oluşabilir mi? (2015 - Ağustos)
Murat KAZAN - Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu’nun İhale Usulleri Bakımından Karşılaştırılması (2015 - Ağustos)
Halûk NALÇAKAR - 4734 Sayılı Kanunun 21 nci Maddesi Gereğince İlan Yapılmayan Hallerde İdarelerce Davet Edilmeyen İsteklilere İhale Dokümanı Satılıp Satılamayacağı (2015 - Ağustos)
Dr. Bülent BÜBER - İlansız Pazarlık Usulüyle Gerçekleştirilen İhalelerde Davet Edilmeyen Firma ile İş Ortaklığı Yapılarak Teklif Verilebilir mi? (2015 - Ağustos)
Av. Atilla İNAN - İhtirazı Kayıt (2015 - Eylül)
Dr. Bülent BÜBER - Şirket Bölünmesi ve İhalelere Katılım - I: Bölünmenin Genel Çerçevesi (2015 - Eylül)
Uğur YILDIRIM - 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Genel Değerlendirilmesi (2015 - Eylül)
Doç. Dr. Duran BÜLBÜL - 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi (2015 - Eylül)
Dr. Bülent BÜBER - Şirket Bölünmesi ve İhalelere Katılım - II: Bölünmenin İhalelere Katılıma Etkisi (2015 - Ekim)
Halûk NALÇAKAR - Yüksek Fen Kurulu’nca; 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara Göre İhale Edilen Yapım İşlerine Ait Sözleşmelerin Uygulamalarında Birlikteliği Sağlamak Amacıyla Uyulması Gereken İlkeler Nelerdir? (2015 - Ekim)
Salim DEMİRHAN - Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Ediniminde Esaslar Yine Değişti (2015 - Kasım)
Halûk NALÇAKAR - İdari İzin Günlerine Rastlayan İhalenin Ertelenip Ertelenmeyeceği? (2015 - Kasım)
Dr. Eren TOPRAK - İhale Mevzuatı Hizmet Alımlarında Eşit Teklif Değerlendirmesi (2015 - Aralık)
Bize Ulaşın :
0 312 229 16 60 - 0533 770 51 70
info@mevzuatdergi.com
İdari ve Mali Mevzuat Yay. İnş. Eğt. Dan. Org. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Adres: Zübeyde Hanım Mah. Sarma Cad. No: 11/1 Altındağ/ANKARA